އެޑްމިން ޔުނިޓް

3001314 / 3001338
admin@nic.gov.mv

މެމްބަރސް ބިއުރޯ

3001330
bureau@nic.gov.mv

އިންވެސްޓިގޭޝަންސް އެންޑް ލީގަލް ޔުނިޓް

3001317
investigations@nic.gov.mv

އިންޓެލިޖެންސް، ކޭސް އެނަލިސިސް އެންޑް ކޭސް މެނެޖްމަންޓް ޔުނިޓް

3001334 / 3001342
info@nic.gov.mv


ފައިނޭންސް ޔުނިޓް

3001315 / 3001327
finance@nic.gov.mv

އެޗް. އާރު ޔުނިޓް

3001311 / 3001343
hr@nic.gov.mv

އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޔުނިޓް

3001348 / 3001347
info@nic.gov.mv


އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮފީސް ޤާއިމްކުރެވިފައިވަނީ

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގް 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ
ގުރާބު ތުނޑި ހިނގުން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ
3302582 / 3001300
admin@nic.gov.mv
www.nic.gov.mv

ކޮމިޝަނަށް އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ފޮނުއްވާ ޝަކުވާ / މައްސަލަ ފޮނުއްވަންވީ އީމެއިލް އެޑްރެސް

admin@nic.gov.mv

ކޮމިޝަނަށް ސިޓީ އެޑްރެސްކުރެއްވުމަށް

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޤާސިމް ޢަބްދުލް ކަރީމް

ރަސްމީ ގަޑި

ރަސްމީގަޑި: 08:00 - 14:00
ރަމަޟާންމަހު ގަޑި: 9:00 - 13:00

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

ހުސާމު ޙުސައިން
ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ
ފޯނު: 3001315
މޯބައިލް: 7456583
އީމެއިލް: mahoali@nic.gov.mv

މީޑިއާ އޮފިސަރ

ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޔޫސުފް
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
ފޯނު: 3001306
މޯބައިލް: 7782437
އީމެއިލް: abdul.azeez@nic.gov.mv