ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން ނުވަތަ ނިންމުންތައް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނެވެ.

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަކީ:

  • ރައީސް – އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިމާން
  • ނައިބު ރައީސް – އަލްއުސްތާޛް ޙައްސާން ޙަމީދު
  • މެންބަރ - އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޙާދު
  • މެންބަރ – އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޢަބްދުﷲ
  • މެންބަރ – އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަމީން