ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން


ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން ނުވަތަ ނިންމުންތައް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނެވެ.


ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަކީ:
ރައީސް – ޤާސިމް ޢަބްދުލް ކަރީމް
ނައިބު ރައީސް – އަލްއުސްތާޛާ ޢާޝިޔަތު ޝިޢުނާ
މެންބަރ – ކާނަލް (ރޓ) އަޙްމަދު ޖިހާދު
މެންބަރ – އަލްއުސްތާޛު ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
މެންބަރ – އާމިނަތު ޝާދިޔާ
president

ރައީސް – ޤާސިމް ޢަބްދުލް ކަރީމް

v-president

ނައިބު ރައީސް – އަލްއުސްތާޛާ ޢާޝިޔަތު ޝިޢުނާ

member1

މެންބަރ – ކާނަލް (ރޓ) އަޙްމަދު ޖިހާދު

member2

މެންބަރ – އަލްއުސްތާޛު ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން

member3

މެންބަރ – އާމިނަތު ޝާދިޔާ