އެން.އައި.ސީ. ގެ އޮފީސް ހުޅުވާ މުއްދަތު 2020 ޖޫން 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރުން

ޝާއިޢުކުރެވުނީ: 24 ޖޫން 2020

ގުޅުންހުރި އެހެން ލިޔުންތައް

ފުރަބަންދަށްލުއިދޭ މުއްދަތުގައި 2020 ޖޫން 14 އިން 18 އަށް އެން.އައި.ސީ. ގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު 3