ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ މުއްދަތުގައި ޚާއްޞަ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސާ ގޮތުގެ އުޞޫލު

ޝާއިޢުކުރެވުނީ: 16 ޑިސެންބަރު 2020