އެންޓި ޓޯޗަރ އެކްޓް' އަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ސެޝަނެއް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި މެންބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގައިފި'

ޝާއިޢުކުރެވުނީ: 20 ޖޫން 2022

"އެންޓި ޓޯޗަރ އެކްޓް" އަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ސެޝަނެއް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި މެންބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގައިފިއެވެ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ހިންގަވައި ދެއްވި މި ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ 20 ޖޫން 2022 ވީ ހޯމަ ދުވަހު މި ކޮމިޝަނުގައެވެ. ކޮމިޝަން އެދުމަކަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ހިންގަވައި ދެއްވި މި ސެޝަންގައި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. 1 ގަޑި އިރާއި 30 މިނިޓްގެ މި ސެޝަންގައި، އެންޓި ޓޯޗަރ އެކްޓް ތަފްސީލްކޮށް ކިޔައިދެއްވިއެވެ.