އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

ސަވަރ ރޫމްއަށް ޔޫޕީއެސްއެއް ހޯދުމަށް

(IUL)462/1/2021/10

ތާރީޚް: 2021-04-27
ސުންގަޑި: 2021-05-05 10:30:00
އެޗް.އާރު ސޮފްޓްވެއަރއެއް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

(IUL)462/1/2021/6

ތާރީޚް: 2021-03-22
ސުންގަޑި: 2021-03-25 11:00:00
ކޭސް މެނެޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

(IUL)462/1/2021/5

ތާރީޚް: 2021-03-22
ސުންގަޑި: 2021-03-25 10:00:00
އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

(IUL)462/1/2021/3

ތާރީޚް: 2021-03-03
ސުންގަޑި: 2021-03-09 11:00:00
އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

(IUL)462/1/2021/1

ތާރީޚް: 2021-02-15
ސުންގަޑި: 2021-02-25 11:00:00
އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

(IUL)462/1/2020/4

ތާރީޚް: 2020-12-13
ސުންގަޑި: 2020-12-16 13:30:00
ކޮމިޝަނަށް ސާވަރއެއް ހޯދުމާބެހޭ

(IUL)462/1/2016/09

ތާރީޚް: 2016-07-24
ސުންގަޑި: 2016-08-01 13:00:00
ކޮމިޝަނަށް ހާޑްވެއަރ ފަޔަރވޯލްއެއް ހޯދުމާބެހޭ

(IUL)462/1/2016/08

ތާރީޚް: 2016-07-23
ސުންގަޑި: 2016-08-10 13:00:00
ކޮމިޝަނަށް ހާޑްވެއަރ ފަޔަރވޯލްއެއް ހޯދުމާބެހޭ

(IUL)462/1/2016/07

ތާރީޚް: 2016-07-02
ސުންގަޑި: 2016-07-17 13:00:00