ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤް ޓީމެއް ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށް ދަތުރުކޮށްފި.

Published: 19 Apr 2018

ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤްކުރާ ބައެއް މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤް ޓީމެއް 2018 އެޕްރީލް 19 ވަނަ ދުވަހު ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށް ކުރާ ދަތުރެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި ދަތުރުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ދަތުރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގއ. ވިލިނގިލި، ގއ. ކޮލަމާފުށި އަދި ގއ. ގެމަނަފުއްޓަށެވެ. މި ދަތުރުގައި ކޮމިޝަނުގެ 03 އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވެއެވެ.