ކޮމިޝަނުންކުރާ އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތު(IUL)462/ADHR/1/2022/31
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ
 • ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ

 • (IUL)462/ADHR/1/2022/29
  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް - ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޓަރ
  ޝަކުވާއެއްވާނަމަ ރަސްމީ 3 ދުވަހުގެ ތެރޭ hr@nic.gov.mv އަށް ހުށެހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 • ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް - ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޓަރ

 • (IUL)462/ADHR/1/2022/29
  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޓަރ
 • ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޓަރ

 • (IUL)462/ADHR/1/2022/28
  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ
 • ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ

 • (IUL)462/ADHR/1/2022/27
  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް - އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ
 • ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

 • (IUL)462/ADHR/1/2022/27
  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ރިސަރޗް
 • ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ރިސަރޗް

 • (IUL)462/ADHR/1/2022/25
  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް - ސީނިއަރ އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ
 • ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް - ސީނިއަރ އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ

 • (IUL)462/ADHR/1/2022/25
  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - ސީނިއަރ އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ
 • ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - ސީނިއަރ އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ

 • (IUL)462/ADHR/1/2022/20
  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް - އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ރިސަރޗް
 • ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް - އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ރިސަރޗް

 • (IUL)462/ADHR/1/2022/20
  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް
 • ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ރިސަރޗް

 • 462/1/2022/14(IUL)
  (IUL)462/ADHR/1/2022/18
  ސީނިއަރ ލީގަލް ކައުންސެލްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް
 • ސީނިއަރ ލީގަލް ކައުންސެލްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް

 • 462/1/2022/19(IUL)
  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - ސީނިއަރ އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ
 • ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - ސީނިއަރ އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ

 • 462/1/2022/14(IUL)
  (IUL)462/ADHR/1/2022/18
  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - ސީނިއަރ ލީގަލް ކައުންސެލް
 • ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - ސީނިއަރ ލީގަލް ކައުންސެލް

 • 462/1/2022/11(IUL)
  (IUL)462/ADHR/1/2022/15
  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޕޮއިންޓް ޝީޓް
  8 އޮގަސްޓް 2022
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޕޮއިންޓް ޝީޓް. މި ޝީޓް އާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް hr@nic.gov.mv އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

 • 462/1/2022/11(IUL)
  (IUL)462/ADHR/1/2022/15
  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 • ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 • 462(IUL)/ADHR/1/2022/7
  އިޢުލާން ކުރެވުނު މަސައްކަތް: ކޮމިޝަނަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ހޯދުމަށް
 • 15 މާރޗް 2021 ގައި މިކޮމިޝަނުންކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)462/ADHR/1/2022/7 އާއި ގުޅިގެން، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށްއެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް އާންމުކުރީމެވެ. މި ޝީޓް އާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް hr@nic.gov.mv އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

 • 462/1/2021/4(IUL)
  އިޢުލާން ކުރެވުނު މަސައްކަތް: ކޮމިޝަނަށް ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ހޯދުމަށް
 • 18 މާރޗް 2021 ގައި މިކޮމިޝަނުންކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)462/1/2021/4 އާއި ގުޅިގެން، ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށްއެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓް އާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް hr@nic.gov.mv އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

 • 462/1/2021/10(IUL)
  އިޢުލާން ކުރެވުނު މަސައްކަތް: ކޮމިޝަނަށް ސަރވަރ ރޫމް ޔޫޕީއެސްއެއް ގަތުމަށް

  462/1/2021/9(IUL)
  އިޢުލާން ކުރެވުނު މަސައްކަތް: އެޗް.އާރް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ގަތުމަށް
 • [20 އޭޕްރީލް 2021] މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު

 • 462/1/2021/8(IUL)
  އިޢުލާން ކުރެވުނު މަސައްކަތް: ކޮމިޝަނަށް ކޭސް މެނެޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ޑިޒައިންކޮށް ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށް

  462/1/2021/7(IUL)
  އިޢުލާން ކުރެވުނު މަސައްކަތް: ކޮމިޝަނަށް ސަރވަރ ރޫމް ޔޫޕީއެސްއެއް ގަތުމަށް
 • މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، މި އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާންކުރެވިފައި

 • 462/1/2021/6(IUL)
  އިޢުލާން ކުރެވުނު މަސައްކަތް: ކޮމިޝަނަށް އެޗްއާރު ސޮފްޓްވެއަރއެއް ގަތުމަށް
 • މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، މި އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާންކުރެވިފައި

 • 462/1/2021/5(IUL)
  އިޢުލާން ކުރެވުނު މަސައްކަތް: ކޮމިޝަނަށް ކޭސް މެނެޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ޑިޒައިންކޮށް ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށް
 • މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، މި އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާންކުރެވިފައި