ކޮމިޝަންގެ މިނިވަންކަން

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ، އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ އަދި ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ.

  • ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަކީ ވަކި މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުޢައްސަސާއެކެވެ.
  • ކޮމިޝަނުގެ މަޤްޞަދު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޙާޞިލުކުރެވޭނީ މިނިވަން އަދި މުސްތަޤިއްލު ކަމާއެކު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ނަޒާޙަތްތެރިކަން . ދެމެހެއްޓިގެންނެވެ.
  • ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ފަރާތަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުޢައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއެވެ.