ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުސުންގަޑި ހަމަވެފައި

(IUL)462/1/2016/06

ތާރީޚް: 2016-08-16
ސުންގަޑި: 2016-08-23 14:00:00
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުސުންގަޑި ހަމަވެފައި

(IUL)462-ADHR/1/2018/06

ތާރީޚް: 2018-08-16
ސުންގަޑި: 2018-08-28 12:00:00
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރސުންގަޑި ހަމަވެފައި

(IUL)462/1/2021/4

ތާރީޚް: 2021-03-22
ސުންގަޑި: 2021-03-28 14:00:00
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުސުންގަޑި ހަމަވެފައި

(IUL)462-ADHR/1/2022/20

ތާރީޚް: 2022-08-31
ސުންގަޑި: 2022-08-31 14:00:00
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރސުންގަޑި ހަމަވެފައި

(IUL)462-ADHR/1/2022/24

ތާރީޚް: 2022-09-05
ސުންގަޑި: 2022-09-12 14:00:00
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ސީނިއަރ އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރސުންގަޑި ހަމަވެފައި

(IUL)462-ADHR/1/2022/25

ތާރީޚް: 2022-09-05
ސުންގަޑި: 2022-09-13 14:00:00
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރސުންގަޑި ހަމަވެފައި

(IUL)462-ADHR/1/2022/26

ތާރީޚް: 2022-09-19
ސުންގަޑި: 2022-09-25 14:00:00