ފުރަބަންދަށްލުއިދޭ މުއްދަތުގައި 2020 ޖޫން 14 އިން 18 އަށް އެން.އައި.ސީ. ގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު 3

ޝާއިޢުކުރެވުނީ: 14 ޖޫން 2020