އެން.އައި.ސީ. ގެ މަސައްކަތްތައް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެންކުރަން ފެށުން

ޝާއިޢުކުރެވުނީ: 05 ޖުލައި 2020އައު ޢާއްމު ޙަލަތުގައި އެން.އައި.ސީ. ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު