ވިސުލްބުލޯ ކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ސެޝަން

ޝާއިޢުކުރެވުނީ: 18 އޮގަސްޓު 2022

ވިސުލްބުލޯ ކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނިމުގެ ސެޝަންއެށް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. ސެޝަންގައި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. މި ސެޝަން ނަންގަވާ ދެއްވީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުންނެވެ.