ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް އަލްއުސްތާޒު ހައްސާން ހަމީދު ހަމަޖެއްސެވުން

ޝާއިޢުކުރެވުނީ: 21 ޑިސެންބަރު 2016

ޤާނޫން ނަންބަރު 2015/27 (ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ) 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެންއައިސީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޒު ހައްސާން ހަމީދު މިއަދު ކޮމިޝަނުން އައްޔަން ކުރައްވައިފައިވާކަން ދެންނެވީމެވެ