ކޮމިޝަނުން ތަހްޤީޤުކުރާ ބައެއް މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ޓީމެއް ކ. މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ޝާއިޢުކުރެވުނީ: 01 އޮކްޓޫބަރު 2017

ކޮމިޝަނުން ތަހްޤީޤުކުރާ ބައެއް މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ޓީމެއް ކ. މާފުށީ ޖަލަށް 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 30 ވަނަ ދުވަހު ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. މި ތަހްޤީޤު ދަތުރުގައި ކޮމިޝަނުގެ 3 އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންނާއި، އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ލީގަލް ސެކްޝަނުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.