ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ކަމަށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިމާން ޢައްޔަންކުރެއްވުން

ޝާއިޢުކުރެވުނީ: 01 މާރިޗު 2018

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް އަދި ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމަށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިމާން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ.