ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުން

ޝާއިޢުކުރެވުނީ: 21 މާރިޗު 2018

އިންޑިއަން ޓެކްނިކަލް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އައިޓެކް) ސްކީމް 2017-2018 ގެ ދަށުން އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ކްރައިމް ރެކޯޑްސް ބިއުރޯގެ ފަރާތުން 2018 ފެބުރުވަރީ 5 އިން 2018 މާރިޗު 16 އަށް ނިއުދިއްލީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ޑިޖިޓަލް ޕޮރެންސިކްސް އެންޑް އައި.ޓީ އިން ލޯ އެންފޯސްމަންޓް" ކޯހުން ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އިންޝާ ފައިސަލް ފަޚުރުވެރި 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ އެކަން މި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.