ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުން

ޝާއިޢުކުރެވުނީ: 21 މާރިޗު 2018

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙައްވާ ޒިމްނާ، ސައިރިކްސް ކޮލެޖުން ހިންގި "މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންސް" ކޯސް ޑިސްޓިންގްޝަނާއެކު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތީއާއި އެންމެ މޮޅު ޕްރޮޖެކްޓަށްދޭ "ޗެއަރމަން އެވަރޑް ފޮރ އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޕްރޮޖެކްޓް" ހާސިލްކޮށްފައިވާތީ އެކަން މި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.