އިދާރީ އޮނިގަނޑު

ކޮމިޝަންގެ އެންމެ އިސްވެރިޔެއްގެ ގޮތުން ކޮމިޝަން ހިންގާނީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސެވެ. އަދި ރައީސް ނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ނާއިބުރައީސެވެ. ރައީސްއާއި، ނާއިބުރައީސް ނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އިސްވެ ހިންގާނީ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ހިންގުން ހަވާލުކުރެވޭ މެމްބަރެކެވެ. ކޮމިޝަން އިދާރީގޮތުން ހިންގާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

organization structure