ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު 13-P/CIR/2020/50 ސާކިއުލާގައިވާ ގޮތަށް، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުން ފެށިގެން މި އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ތަފްސީލް


މެއި 2022 ގައި މި އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ތަފްސީލް

އޭޕްރީލް 2022 ގައި މި އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ތަފްސީލް

މާރޗް 2022 ގައި މި އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ތަފްސީލް

ފެބްރުވަރީ 2022 ގައި މި އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ތަފްސީލް

ޖެނުއަރީ 2022 ގައި މި އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ތަފްސީލް

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު 13-P/CIR/2020/50 ސާކިއުލާގައިވާ ގޮތަށް، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުން ފެށިގެން މި އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ތަފްސީލް