އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

އިޢުލާން

އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

މިކޮމިޝަނުގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޚުގައި މި ކޮމިޝަން (ހުރަވީ ބިލްޑިންގެ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ހުޅަނގުބައި) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު ގަޑި

16 ޑިސެމްބަރ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30

23 ޑިސެމްބަރ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:30ގ

23 ޑިސެމްބަރ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:30ގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ، ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ، އަމީރުއަހްމަދުމަގު،

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 

10 ޑިސެމްބަރ 2020