އިޢުލާން

މިކޮމިޝަނުގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް ޢިމާރާތެއް ހޯދުމަށް، 10 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި ކުރި ޢިއުލާނާގުޅިގެން، ޝަރުޠުހަމަވާ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައިނުވާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ، މި ކޮމިޝަންގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް 5700 އާއި، 6500 އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ ބޮޑުމިންހުރި އިމާރާތެއް 3 (ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަންދާސީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރައްވާ ތިރީގައިވާ ގަޑިއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. އަދި މި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް www.nic.gov.mv  ގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

 ތަފްޞީލު

 ތާރީޚު

 ދުވަސް

ގަޑި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

9 މާޗް 2021

 އަންގާރަ

11:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ: ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން، ހުރަވީ ބިލްޑިންގ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް:

-          ފޯން:  3302582

-          އީމެއިލް: admin@nic.gov.mv

18 ރަޖަބު 1442

2 މާރިޗު 2021