އިޢުލާން

މި ކޮމިޝަނަށް އެޗް.އާރް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ، ފަރާތްތަކުން މި ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީހަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ތަފްޞީލު

 ތާރީޚު

 ދުވަސް

ގަޑި

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ (މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް)

25 މާރިޗް 2021

ބުރާސްފަތި

11:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

5 އޭޕްރީލް 2021

 ހޯމަ

11:30

·         ޕްރީބިޑް މީޓިންގ އާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ: ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން، ހުރަވީ ބިލްޑިންގ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށެވެ.

·         އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ، ޕްރީމިޑް މީޓިންގއަށް ހާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް:

-  މިއިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 26  މާރިޗް 2021 އިން  1 އޭޕްރީލް  2021 އަށް، ކޮމިޝަނުގެ އީމެއިލް admin@nic.gov.mv އަށް  ސާފު ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެނގޭނޭހެން ލިޔުއްވާ މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  އަދި  މި ސުވާލުތަކަށް ދޭ ޖަވާބު ކޮމިޝަނުގެ ވެބް ސައިޓުގައިވާ، މިއިއުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާ އެކު ޝާޢިއު ކުރެވޭނެއެވެ.

-     ފޯނު: 3302582 

 

  

8 ޝަޢުބާން 1442

21 މާރިޗް 2021

ބީލަން އިވަލުއޭޓް ކުރުމަށް ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް - އެމެންޑެޑް

View on Gazette